skip to Main Content

Smluvní přepravní podmínky společnosti Autokarem.cz s.r.o.,

IČ 255 27 215, se sídlem Brno, Okružní 783/39, PSČ 638 00 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce 30369

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto smluvní přepravní podmínky jsou vydány obchodní společností Autokarem.cz s.r.o. (dále jen dopravce) a vztahují se na nepravidelnou hromadnou dopravu osob a věcí, kterou dopravce poskytuje v rámci své obchodní činnosti. Rovněž se tyto přepravní smluvní podmínky vztahují i na poskytnutí dopravy prostřednictvím smluvních partnerů dopravce.
  2. Tyto smluvní přepravní podmínky se vztahují na přepravu osob (dále jen cestující) a věcí přepravovaných do místa určení (dle ust. § 2550 zák.č. 89/2012 Sb.) i na cestující, kteří v rámci uzavřené smlouvy o zájezdu (§ 2522 odst.1 zák.č. 89/2012 Sb.) čerpají, jako jednu ze sjednaných služeb smlouvy o zájezdu, dopravu.
  3. Smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí v sídle dopravce, v každém vozidle dopravce a na internetových stránkách dopravce http://www.autokarem.cz/.
 2. Přeprava cestujících

  1. Práva a povinnosti cestujícího

   1. Uzavřením smlouvy o zájezdu nebo uzavřením smlouvy o přepravě osob s dopravcem, cestující souhlasí s těmito smluvními přepravními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
   2. Obsahem přepravní smlouvy mezi dopravcem a cestujícím je pouze přeprava osob a zavazadel podle těchto přepravních podmínek. Nadstandardní služby (zejména poskytnutí nápojů, drobného občerstvení, promítání filmů) jsou poskytovány nad rámec přepravní smlouvy na základě provozních možností dopravce a jejich neposkytnutím nevzniká cestujícímu žádný nárok na slevu z jízdného nebo odškodnění.
   3. Společnost Autokarem.cz si vyhrazuje právo zajistit přepravu cestujících také autobusy od smluvních dopravců a to v případech posilových spojů, přetížených termínů nebo v případech technické či jiné odstávky autobusů.
   4. Cestující je povinen dodržovat platné právní předpisy, zejména pak dodržovat pasové a celní předpisy země, do které cestuje nebo přes kterou projíždí. Zrovna tak je cestující povinen podrobit se případným celním či jiným obdobným úkonům, které se týkají jeho nebo jeho zavazadel. V případě, že cestujícímu správní orgány země, přes kterou nebo do které cestuje, nedovolí pokračovat v cestě, nemá tento cestující nárok na vrácení jízdného. V případě, že dopravci vznikne škoda v důsledku chování cestujícího, kterým porušil právní předpisy země, přes kterou nebo do které cestuje, je cestující povinen takto způsobenou škodu dopravci uhradit.
   5. Cestující je, pro účely kontroly uzavření smlouvy o přepravě osob nebo smlouvy o zájezdu, povinen se před započetím cesty prokázat patřičným dokladem (platná smlouva o zájezdu či obdobným dokladem vystaveným dopravcem, či jeho smluvním partnerem za tímto účelem). Údaje uvedené na výše uvedeném jízdním dokladu musí souhlasit s údaji na příslušném cestovním dokladu cestujícího. Pokud se cestující neprokáže dopravci platným cestovním dokladem, je dopravce oprávněn nepřijmout tohoto cestujícího k přepravě a cestující nemá nárok na vrácení jízdného.
   6. Cestující je povinen se při převzetí jízdenky či uzavření smlouvy o zájezdu přesvědčit, zda v ní uvedené údaje odpovídají uzavřené smlouvě. Neodpovídají-li údaje uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo ve smlouvě o přepravě osob, je cestující oprávněn od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamaci cestujícího na nesoulad údajů uvedených ve smlouvě o přepravě nebo ve smlouvě o zájezdu nebude brán zřetel.
   7. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy o přepravě je zákazník povinen uhradit stornopoplatek za každou zúčastněnou osobu. Výše storno poplatku se stanovuje procentuální sazbou z konečné ceny uvedené v smlouvě o přepravě podle dnů zbývajících k odjezdu, nejméně však 1 500 Kč/os.
    • 41 a více dnů před zájezdem = 20 % z konečné ceny
    • 40–30 dnů před zájezdem = 30 % z konečné ceny
    • 29–20 dnů před zájezdem = 50 % z konečné ceny
    • 19–10 dnů před zájezdem = 80 % z konečné ceny
    • 9 a méně dnů před zájezdem = 100 % z konečné ceny
   8. Pokud z příčin, které jsou na straně dopravce, dojde ke zpoždění spoje nebo nemůže-li být již započatá doprava dokončena, má cestující právo na přepravu, nejbližším vhodným dopravním prostředkem dopravce, jinak je dopravce povinen vrátit cestujícímu jízdné.
   9. Svozová místa – trasa po území ČR nemusí vždy vést nejkratší trasou a může dojít i k prodloužení doby přepravy a to i vzhledem k provozu na pozemních komunikacích a může také docházet k přestupům ze svozových autobusů, mikrobusů a osobních aut. Při nižším počtu účastníků než 8 osob má dopravce Autokarem.cz, s.r.o právo na změnu nástupního místa na co nejbližší na trase autobusu (bez nároku na náhradu jízdného) nebo změnu způsobu svozu jiným dopravním prostředkem (vlak, linkový autobus, Student Agency), kdy bude klientům proplaceno jízdné po předložení jízdenek. Dále upozorňujeme klienty, že v případě, kdy mají klienti na jedné smlouvě o zájezdu více nástupních míst (například 2 z Brna a 2 z Prahy) nemusí být po cestě umístěni ve stejném autobuse. Všechna místa po trase do Brna, Prahy, Českých Budějovic a Bratislavy jsou svozová (dle typu zájezdu). Dopravce si vyhrazuje právo na změnu svozového místa v rámci daného města, které je uvedeno v cestovní smlouvě. Ve výjimečných případech může dojít i k tomu, že v rámci jednoho zájezdu bude nástupní a výstupní místo rozdílné.
   10. Časy a nástupní místa jsou orientačního charakteru a může dojít k jejich změně. Dopravce si vyhrazuje právo na změnu i v den odjezdu.
   11. Čas odjezdu ze zahraničí je vždy oznamován v den odjezdu formou SMS na číslo uvedené ve smlouvě o zájezdu či objednávce jízdenky a to v dopoledních nebo brzkých odpoledních hodinách.
   12. Maximální čekací doba na opozdilce je 15 minut.
   13. Cestující může ve vozidle obsadit pouze jedno sedadlo. V případě, že není výběr sedadla dán již ve smlouvě o přepravě osob či ve smlouvě o zájezdu, sedadlo přiděluje cestujícímu řidič popřípadě steward při nástupu do dopravního prostředku. Zasedací pořádek je připravován těsně před odjezdem a je plně v kompetenci přepravce, i když se snažíme v rámci možností vyhovět individuálním požadavkům s přihlédnutím k datu zakoupení Vašeho zájezdu a Vašeho věku. Přepravce v zájmu udržení příznivé ceny dopravy využívá celou kapacitu autobusu, tzn. i poslední řadu sedadel a všechna sedadla u stolečků (i proti směru jízdy). Na svozové linky není zasedací pořádek sestavován. Zasedací pořádek platí vždy až v cílovém autobuse a to včetně zakoupených místenek.
   14. Cestující je povinen, pokud je sedadlo opatřeno bezpečnostním pásem, použít tento bezpečnostní pás a to po celou dobu jízdy. Nepřipoutání se bezpečnostním pásem je závažným porušením smlouvy o přepravě osob (resp. smlouvy o zájezdu) a je důvodem k vyloučení cestujícího z přepravy.
   15. Cestující do 12 let nesmí během jízdy obsadit sedadlo umístěné za řidičem či místa před čelním sklem dopravního prostředku. Na skutečnost, že cestující je mladší 12 let, je povinen řidiče upozornit rodič či zákonný zástupce této osoby.
   16. Je zakázáno nastupovat do dopravního prostředku dopravce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. Rovněž je zakázáno, aby cestující po dobu dopravy požíval alkoholické či jiné omamné a psychotropní látky.
   17. Cestující nesmí během přepravy mluvit za jízdy na řidiče. Cestující se nesmí během přepravy zdržovat v prostoru určeném pro řidiče či posádku dopravního prostředku. Cestující rovněž nesmí stát v prostoru, který by omezoval řidiči bezpečný výhled z vozidla. Cestující nesmí za jízdy otevírat dveře vozidla.
   18. Ve všech dopravních prostředcích dopravce je zakázáno kouřit.
   19. Dopravce nezajišťuje asistenční služby pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Žádný z přepravních prostředků přepravce není bezbariérový.
   20. Dopravce je oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího, který i přes výzvu dopravce nebo jeho zaměstnanců, nedodržuje tyto smluvní přepravní podmínky, poškozuje či znečišťuje vozidlo nebo jiným svým chováním ruší klid v dopravním prostředku, popřípadě svým chováním ohrožuje či obtěžuje ostatní cestující, řidiče či zaměstnance dopravce.
   21. Dopravce je oprávněn vyloučit cestujícího z přepravy jen na vhodných místech, jako jsou například zastávky veřejné hromadné dopravy.
 3. Přeprava zavazadel

  1. Příruční zavazadla. Cestující je oprávněn přepravovat uvnitř dopravního prostředku dopravce jedno příruční zavazadlo, které lze bezpečně umístit pod sedadlo cestujícího nebo do skříně umístěné nad sedadlem cestujícího. Příruční zavazadlo nesmí mít rozměry větší než 20 x 30 x 40 cm, jehož hmotnost je do 5kg. Takové zavazadlo nesmí svým tvarem či vlastnostmi ohrožovat bezpečnost osob přepravovaných v dopravním prostředku, nesmí poškozovat majetek přepravce či majetek přepravovaných osob. O tom, které zavazadlo nesplňuje výše uvedené požadavky bezpečnosti, rozhoduje řidič autobusu.
  2. Zavazadlo přepravované odděleně v zavazadlovém prostoru. Cestující je oprávněn bezplatně přepravovat v zavazadlovém prostoru zavazadlo, jehož rozměry nepřesahují 30 x 40 x 100 cm, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 25 kg. Takové zavazadlo nesmí svým tvarem či vlastnostmi ohrožovat bezpečnost osob přepravovaných v dopravním prostředku, nesmí poškozovat majetek přepravce či majetek přepravovaných osob. O tom, které zavazadlo nesplňuje výše uvedené požadavky bezpečnosti, rozhoduje řidič autobusu. V případě, že bude zavazadlo těžší než 25 kg, uhradí klient na místě příplatek 500 Kč.
  3. Jiná zavazadla např. druhý pár lyží nebo snowboard, zavazadlo navíc, atp.
   – předem objednaná a potvrzená CK – za poplatek 300 Kč/každých 10 kg navíc
   – předem neobjednané nadlimitní zavazadlo, zjištěné při odjezdu nebo v průběhu zájezdu bude přepravováno pouze v případě volných úložných prostor, a to za poplatek 600 Kč. V opačném případě nebude přepravováno! Objednání a potvrzení nadlimitního zavazadla se provádí zásadně písemně prostřednictvím smlouvy o zájezdu – v oddíle poznámky.
  4. Zavazadla uvedená pod bodem III.1., III.2. a III.3.:
   – Nesmí mít hodnotu větší než 20 000 Kč,
   – Na zavazadlo o hodnotě vyšší než 8 000 Kč je cestující povinen řidiče upozornit,
   – Nesmí obsahovat nebezpečné látky, nebezpečné chemikálie či hořlaviny,
   – Je zakázáno přepravovat v zavazadlech plynové bomby, střelivo, výbušniny či jiné obdobné nebezpečné látky, které by mohly poškodit vozidlo či způsobit škodu na majetku, zdraví či životech osob.
  5. Každý cestující je povinen vhodným způsobem (např. visačkou) označit svá přepravovaná zavazadla ukládaná do úložného prostoru. Toto označení musí obsahovat jméno, příjmení a adresu cestujícího, dále zde musí být uvedena cílová stanice cestujícího a telefonní kontakt na cestujícího, popřípadě kontaktní e-mail.
  6. Není dovoleno v přepravovaném zavazadle, které je uloženo v zavazadlovém prostoru, přepravovat cenné věci, doklady, křehké věci. V takovém případě dopravce neodpovídá za zničení, poškození či ztrátu těchto věcí.
  7. Sportovní potřeby, jako jsou lyže, snowboardy či jízdní kola, jsou přepravovány jen v k tomu určených schránkách, např. skiboxech či přívěsech, přičemž tyto sportovní potřeby musí být k přepravě náležitě cestujícím připraveny (lyže a snowboardy musí být zabaleny v k tomu určených přepravních vacích).
  8. Cestující nesmí přepravovat u sebe ani v přepravovaných zavazadlech omamné a psychotropní látky.
  9. Přepravce neručí za věci, které cestující v jeho dopravních prostředcích zapomene.
 4. Škoda způsobená na přepravovaných zavazadlech

  1. V případě, že dojde ke ztrátě, odcizení či poškození zavazadel, musí být tato skutečnost cestujícím neprodleně oznámena řidiči či pověřenému zaměstnanci dopravce, a to ihned po zjištění této skutečnosti. Řidič či jiný pověřený pracovník dopravce je povinen cestujícímu poškození, ztrátu či odcizení zavazadla písemně potvrdit.
 5. Přeprava zvířat

  1. Přeprava živých zvířat v dopravních prostředcích přepravce je zakázána. Rovněž je zakázána přeprava mrtvých zvířat či části jejich těl. V případě, že cestující poruší tento zákaz, je dopravce rovněž oprávněn vyloučit jej z přepravy.
 6. Místenky

  1. Klienti si mohou zakoupit místenku. Je možné uvést konkrétní čísla sedadel, ale vzhledem k tomu, že ne všechny autobusy mají stejné zasedací plány, uvádí klient při nákupu místenky ještě obecnější požadavek (např. druhá řada na straně za řidičem apod.). Místenka bude přidělena na konkrétní sedadlo podle těchto požadavků při vytváření zasedacího plánu.
  2. Cena místenky je 300 Kč/os. a platí na cestu tam i zpět
  3. Místenky lze koupit do autobusu, který jede do cílové země (zakoupené místenky neplatí ve svozové dopravě po ČR, ale až ve voze, který jede do cílové země)
  4. Místenku lze zakoupit nejpozději 2 dny před odjezdem
  5. Pokud nebude možné Vaši místenku v autobuse uplatnit, peníze za místenku vrátí přepravce zpět na účet
  6. Zrušením požadavku na místenku ze strany CK nevzniká nárok na uplatnění reklamace (například v případě, že vybraná místa jsou již obsazena jinými místenkami)

Tyto přepravní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 12. 8. 2021, tímto dnem pozbývají platnosti a účinnosti přepravní podmínky ze dne  1. 11. 2018

Smluvní přepravní podmínky společnosti Autokarem.cz s.r.o., IČ 255 27 215, se sídlem Brno, Okružní 783/39, PSČ 638 00 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložce 30369

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto smluvní přepravní podmínky jsou vydány obchodní společností Autokarem.cz s.r.o. (dále jen dopravce) a vztahují se na nepravidelnou hromadnou dopravu osob a věcí, kterou dopravce poskytuje v rámci své obchodní činnosti. Rovněž se tyto přepravní smluvní podmínky vztahují i na poskytnutí dopravy prostřednictvím smluvních partnerů dopravce.
  2. 2 Tyto smluvní přepravní podmínky se vztahují na přepravu osob (dále jen cestující) a věcí přepravovaných do místa určení (dle ust. § 2550 zák.č. 89/2012 Sb.) i na cestující, kteří v rámci uzavřené smlouvy o zájezdu (§ 2522 odst.1 zák.č. 89/2012 Sb.) čerpají, jako jednu ze sjednaných služeb smlouvy o zájezdu, dopravu.
  3. Smluvní přepravní podmínky jsou k nahlédnutí v sídle dopravce, v každém vozidle dopravce a na internetových stránkách dopravce http://www.autokarem.cz/.
 2. Přeprava cestujících

  1. Práva a povinnosti cestujícího

   1. Uzavřením smlouvy o zájezdu nebo uzavřením smlouvy o přepravě osob s dopravcem, cestující souhlasí s těmito smluvními přepravními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
   2. Obsahem přepravní smlouvy mezi dopravcem a cestujícím je pouze přeprava osob a zavazadel podle těchto přepravních podmínek. Nadstandardní služby (zejména poskytnutí nápojů, drobného občerstvení, promítání filmů) jsou poskytovány nad rámec přepravní smlouvy na základě provozních možností dopravce a jejich neposkytnutím nevzniká cestujícímu žádný nárok na slevu z jízdného nebo odškodnění.
   3. Společnost Autokarem.cz si vyhrazuje právo zajistit přepravu cestujících také autobusy od smluvních dopravců a to v případech posilových spojů, přetížených termínů nebo v případech technické či jiné odstávky autobusů.
   4. Cestující je povinen dodržovat platné právní předpisy, zejména pak dodržovat pasové a celní předpisy země, do které cestuje nebo přes kterou projíždí. Zrovna tak je cestující povinen podrobit se případným celním či jiným obdobným úkonům, které se týkají jeho nebo jeho zavazadel. V případě, že cestujícímu správní orgány země, přes kterou nebo do které cestuje, nedovolí pokračovat v cestě, nemá tento cestující nárok na vrácení jízdného. V případě, že dopravci vznikne škoda v důsledku chování cestujícího, kterým porušil právní předpisy země, přes kterou nebo do které cestuje, je cestující povinen takto způsobenou škodu dopravci uhradit.
   5. Cestující je, pro účely kontroly uzavření smlouvy o přepravě osob nebo smlouvy o zájezdu, povinen se před započetím cesty prokázat patřičným dokladem (platná smlouva o zájezdu či obdobným dokladem vystaveným dopravcem, či jeho smluvním partnerem za tímto účelem). Údaje uvedené na výše uvedeném jízdním dokladu musí souhlasit s údaji na příslušném cestovním dokladu cestujícího. Pokud se cestující neprokáže dopravci platným cestovním dokladem, je dopravce oprávněn nepřijmout tohoto cestujícího k přepravě a cestující nemá nárok na vrácení jízdného.
   6. Cestující je povinen se při převzetí jízdenky či uzavření smlouvy o zájezdu přesvědčit, zda v ní uvedené údaje odpovídají uzavřené smlouvě. Neodpovídají-li údaje uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo ve smlouvě o přepravě osob, je cestující oprávněn od smlouvy odstoupit. Na pozdější reklamaci cestujícího na nesoulad údajů uvedených ve smlouvě o přepravě nebo ve smlouvě o zájezdu nebude brán zřetel.
   7. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy o přepravě je zákazník povinen uhradit stornopoplatek za každou zúčastněnou osobu:
    – o 15 % z ceny přepravy při odstoupení od smlouvy o přepravě 41 a více dnů před zahájením přepravy
    – o 30 % z ceny přepravy při odstoupení smlouvy o přepravě mezi 40.–30. dnem včetně,
    – o 40 % z ceny přepravy při odstoupení od smlouvy o přepravě mezi 29.–20. dnem včetně,
    – o 70 % z ceny přepravy při odstoupení od smlouvy o přepravě mezi 19.–10. dnem včetně,
    – o 80 % z ceny přepravy při odstoupení od smlouvy o přepravě mezi 9.–5. dnem včetně,
    – o 100 % z ceny přepravy při odstoupení od smlouvy o přepravě v čase kratším než 4 dny včetně.
   8. Pokud z příčin, které jsou na straně dopravce, dojde ke zpoždění spoje nebo nemůže-li být již započatá doprava dokončena, má cestující právo na přepravu, nejbližším vhodným dopravním prostředkem dopravce, jinak je dopravce povinen vrátit cestujícímu jízdné.
   9. Svozová místa – trasa po území ČR nemusí vždy vést nejkratší trasou a může dojít i k prodloužení doby přepravy a to i vzhledem k provozu na pozemních komunikacích a může také docházet k přestupům ze svozových autobusů, mikrobusů a osobních aut. Při nižším počtu účastníků než 8 osob má dopravce Autokarem.cz, s.r.o právo na změnu nástupního místa na co nejbližší na trase autobusu (bez nároku na náhradu jízdného) nebo změnu způsobu svozu jiným dopravním prostředkem (vlak, linkový autobus, Student Agency), kdy bude klientům proplaceno jízdné po předložení jízdenek. Dále upozorňujeme klienty, že v případě, kdy mají klienti na jedné smlouvě o zájezdu více nástupních míst (například 2 z Brna a 2 z Prahy) nemusí být po cestě umístěni ve stejném autobuse. Všechna místa po trase do Brna, Prahy, Českých Budějovic a Bratislavy jsou svozová (dle typu zájezdu). Dopravce si vyhrazuje právo na změnu svozového místa v rámci daného města, které je uvedeno v cestovní smlouvě. Ve výjimečných případech může dojít i k tomu, že v rámci jednoho zájezdu bude nástupní a výstupní místo rozdílné.
   10. Časy a nástupní místa jsou orientačního charakteru a může dojít k jejich změně. Dopravce si vyhrazuje právo na změnu i v den odjezdu.
   11. Čas odjezdu ze zahraničí je vždy oznamován v den odjezdu formou SMS na číslo uvedené ve smlouvě o zájezdu či objednávce jízdenky a to v dopoledních nebo brzkých odpoledních hodinách.
   12. Max. čekací doba na opozdilce je 15 minut.
   13. Cestující může ve vozidle obsadit pouze jedno sedadlo. V případě, že není výběr sedadla dán již ve smlouvě o přepravě osob či ve smlouvě o zájezdu, sedadlo přiděluje cestujícímu řidič popřípadě steward při nástupu do dopravního prostředku. Zasedací pořádek je připravován těsně před odjezdem a je plně v kompetenci přepravce, i když se snažíme v rámci možností vyhovět individuálním požadavkům s přihlédnutím k datu zakoupení Vašeho zájezdu a Vašeho věku. Přepravce v zájmu udržení příznivé ceny dopravy využívá celou kapacitu autobusu, tzn. i poslední řadu sedadel a všechna sedadla u stolečků (i proti směru jízdy). Na svozové linky není zasedací pořádek sestavován. Zasedací pořádek platí vždy až v cílovém autobuse a to včetně zakoupených místenek.
   14. Cestující je povinen, pokud je sedadlo opatřeno bezpečnostním pásem, použít tento bezpečnostní pás a to po celou dobu jízdy. Nepřipoutání se bezpečnostním pásem je závažným porušením smlouvy o přepravě osob (resp. smlouvy o zájezdu) a je důvodem k vyloučení cestujícího z přepravy.
   15. Cestující do 12 let nesmí během jízdy obsadit sedadlo umístěné za řidičem či místa před čelním sklem dopravního prostředku. Na skutečnost, že cestující je mladší 12 let, je povinen řidiče upozornit rodič či zákonný zástupce této osoby.
   16. Je zakázáno nastupovat do dopravního prostředku dopravce pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. Rovněž je zakázáno, aby cestující po dobu dopravy požíval alkoholické či jiné omamné a psychotropní látky.
   17. Cestující nesmí během přepravy mluvit za jízdy na řidiče. Cestující se nesmí během přepravy zdržovat v prostoru určeném pro řidiče či posádku dopravního prostředku. Cestující rovněž nesmí stát v prostoru, který by omezoval řidiči bezpečný výhled z vozidla. Cestující nesmí za jízdy otevírat dveře vozidla.
   18. Ve všech dopravních prostředcích dopravce je zakázáno kouřit.
   19. Dopravce nezajišťuje asistenční služby pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Žádný z přepravních prostředků přepravce není bezbariérový.
   20. Dopravce je oprávněn vyloučit z přepravy cestujícího, který i přes výzvu dopravce nebo jeho zaměstnanců, nedodržuje tyto smluvní přepravní podmínky, poškozuje či znečišťuje vozidlo nebo jiným svým chováním ruší klid v dopravním prostředku, popřípadě svým chováním ohrožuje či obtěžuje ostatní cestující, řidiče či zaměstnance dopravce.
   21. Dopravce je oprávněn vyloučit cestujícího z přepravy jen na vhodných místech, jako jsou například zastávky veřejné hromadné dopravy.
 3. Přeprava zavazadel

  1. Příruční zavazadla. Cestující je oprávněn přepravovat uvnitř dopravního prostředku dopravce jedno příruční zavazadlo, které lze bezpečně umístit pod sedadlo cestujícího nebo do skříně umístěné nad sedadlem cestujícího. Příruční zavazadlo nesmí mít rozměry větší než 20 x 30 x 40 cm, jehož hmotnost je do 5kg. Takové zavazadlo nesmí svým tvarem či vlastnostmi ohrožovat bezpečnost osob přepravovaných v dopravním prostředku, nesmí poškozovat majetek přepravce či majetek přepravovaných osob. O tom, které zavazadlo nesplňuje výše uvedené požadavky bezpečnosti, rozhoduje řidič autobusu.
  2. Zavazadlo přepravované odděleně v zavazadlovém prostoru. Cestující je oprávněn bezplatně přepravovat v zavazadlovém prostoru zavazadlo, jehož rozměry nepřesahují 30 x 40 x 100 cm, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 25 kg. Takové zavazadlo nesmí svým tvarem či vlastnostmi ohrožovat bezpečnost osob přepravovaných v dopravním prostředku, nesmí poškozovat majetek přepravce či majetek přepravovaných osob. O tom, které zavazadlo nesplňuje výše uvedené požadavky bezpečnosti, rozhoduje řidič autobusu. V případě, že bude zavazadlo těžší než 25 kg, uhradí klient na místě příplatek 500 Kč.
  3. Jiná zavazadla např. druhý pár lyží nebo snowboard, zavazadlo navíc, atp.
   – předem objednaná a potvrzená CK – za poplatek 300 Kč/každých 10 kg navíc
   – předem neobjednané nadlimitní zavazadlo, zjištěné při odjezdu nebo v průběhu zájezdu bude přepravováno pouze v případě volných úložných prostor, a to za poplatek 600 Kč. V opačném případě nebude přepravováno! Objednání a potvrzení nadlimitního zavazadla se provádí zásadně písemně prostřednictvím smlouvy o zájezdu – v oddíle poznámky.
  4. Zavazadla uvedená pod bodem III.1., III.2. a III.3.:
   – Nesmí mít hodnotu větší než 20.000 Kč,
   – Na zavazadlo o hodnotě vyšší než 8.000 Kč je cestující povinen řidiče upozornit,
   – Nesmí obsahovat nebezpečné látky, nebezpečné chemikálie či hořlaviny,
   – Je zakázáno přepravovat v zavazadlech plynové bomby, střelivo, výbušniny či jiné obdobné nebezpečné látky, které by mohly poškodit vozidlo či způsobit škodu na majetku, zdraví či životech osob.
  5. Každý cestující je povinen vhodným způsobem (např. visačkou) označit svá přepravovaná zavazadla ukládaná do úložného prostoru. Toto označení musí obsahovat jméno, příjmení a adresu cestujícího, dále zde musí být uvedena cílová stanice cestujícího a telefonní kontakt na cestujícího, popřípadě kontaktní e-mail.
  6. Není dovoleno v přepravovaném zavazadle, které je uloženo v zavazadlovém prostoru, přepravovat cenné věci, doklady, křehké věci. V takovém případě dopravce neodpovídá za zničení, poškození či ztrátu těchto věcí.
  7. Sportovní potřeby, jako jsou lyže, snowboardy či jízdní kola, jsou přepravovány jen v k tomu určených schránkách, např. skiboxech či přívěsech, přičemž tyto sportovní potřeby musí být k přepravě náležitě cestujícím připraveny (lyže a snowboardy musí být zabaleny v k tomu určených přepravních vacích).
  8. Cestující nesmí přepravovat u sebe ani v přepravovaných zavazadlech omamné a psychotropní látky.
  9. Přepravce neručí za věci, které cestující v jeho dopravních prostředcích zapomene.
 4. Škoda způsobená na přepravovaných zavazadlech

  1. V případě, že dojde ke ztrátě, odcizení či poškození zavazadel, musí být tato skutečnost cestujícím neprodleně oznámena řidiči či pověřenému zaměstnanci dopravce, a to ihned po zjištění této skutečnosti. Řidič či jiný pověřený pracovník dopravce je povinen cestujícímu poškození, ztrátu či odcizení zavazadla písemně potvrdit.
 5. Přeprava zvířat

  1. Přeprava živých zvířat v dopravních prostředcích přepravce je zakázána. Rovněž je zakázána přeprava mrtvých zvířat či části jejich těl. V případě, že cestující poruší tento zákaz, je dopravce rovněž oprávněn vyloučit jej z přepravy.

Tento přepravní řád je platný a účinný od 1. 11. 2018